საჯარო სამსახურის ბიურო
ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში
ელექტრონული კურსი
რა არის ეთიკა

ეთიკური სტანდარტისა და ქცევის მნიშვნელობა საჯარო სამსახურში

პრინციპები და ღირებულებები

პრინციპებისა და ღირებულებების მნიშვნელობა საჯარო სამსახურის ეთიკური გარემოს ფორმირებისათვის

პროფესიული სტანდარტი

საჯარო მოსამსახურის პროფესიული ქცევის სტანდარტების მარეგულირებელი ჩარჩო

ეთიკის ნორმების გამოყენება

ეთიკური ნორმებისა და ქცევის სტანდარტების პრაქტიკაში გამოყენების ასპექტები

ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები
კურსის აღწერა

საჯარო სამსახურში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების შესახებ ელექტრონული კურსი შექმნილია ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბების, საჯარო მოსამსახურეებში ეთიკური გარემოსა და კეთილსინდისიერების მნიშვნელობის წახალისების, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროფესიული სტანდარტებისა და კორუფციის პრევენციის მექანიზმების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ელექტრონული კურსი შედგება სასწავლო და საგამოცდო ნაწილებისაგან. ელექტრონული კურსის სასწავლო ნაწილი შედგება 5 თემატური მოდულისაგან. თითოეული თემატური მოდული დატვირთულია როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მაგალითებით, ასევე, არაეთიკური შემთხვევების მაგალითებით, რომელთა წინაშეც შესაძლოა დადგეს საჯარო მოსამსახურე ყოველდღიური საქმიანობისას.

ელექტრონული კურსის შინაარსობრივი ნაწილი არის მარტივად აღსაქმელი, მკაფიო, მოკლე და კონკრეტული. თემატიკით დაინტერესების შემთხვევაში, დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია დამატებითი ლიტერატურის მეშვეობით, რომელიც ატვირთულია ბიბლიოგრაფიის კატეგორიაში (გზამკვლევები, სახელმძღვანელოები, კომენტარები და ა.შ.). ელექტრონული კურსის თოთოეული მოდული არის ინტერაქტიული და ხელს უწყობს სწავლების პროცესში საჯარო მოსამსახურეთა ჩართულობას, სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით (ღია კითხვები, ფოტო/ვიდეო მასალა, კონკრეტული არაეთიკური პათოლოგიების მაგალითები და ა.შ.).

ელექტრონული კურსის საგამოცდო ნაწილს აქვს ტესტური დავალებები, რომელიც შეამოწმებს მოდულის სასწავლო ნაწილის დახურვის შედეგად მიღებული ცოდნის დონეს. საგამოცდო ნაწილის წარმატებით გავლის შემდეგ, საჯარო მოსამსახურეს გადაეცემა ელექტრონული კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ელექტრონულ კურსს აქვს მარტივი და მომხმარებელზე ორიენტირებული ნავიგაციის სისტემა, რათა კურსის გავლა მოახერხოს ყველა საჯარო მოსამსახურემ.

როგორ მივიღოთ სერტიფიკატი
საჯარო მოსამსახურე ეთიკის ელექტრონული კურსის გავლისათვის, პირველ რიგში, უნდა დარეგისტრირდეს. ამ მიზნით, საჯარო სამსახურის ბიურო, საჯარო დაწესებულებების დახმარებით, ქმნის, საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტების ბაზას. აღნიშნული ბაზის მეშვეობით, ბიურო, ელექტრონული კურსის გავლის მსურველ საჯარო მოსამსახურეს, სამსახურებრივ ელ-ფოსტაზე, გაუგზავნის აქტივაციის კოდს. აქტივაციის კოდის მეშვეობით, კურსის გავლის მსურველი საჯარო მოსამსახურე შეძლებს დაასრულოს რეგისტრაცია და გაეცნოს სასწავლო პროცესს. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, საჯარო მოსამსახურე სისტემაში შესვლას შეძლებს სამსახურებრივი ელ-ფოსტისა და მის მიერ შერჩეული პაროლის მითითებით.
რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, საჯარო მოსამსახურე ელექტრონული კურსის გავლას იწყებს სასწავლო ნაწილის პირველი მოდულიდან. თითოეული მოდული მოიცავს როგორც ტექსტურ მასალას, ისე პრაქტიკულ მაგალითებს, მოკლე ვიდეოებს, ინსტრუქციებს, რჩევებს, საკვანძო მესიჯებს, ანიმაციებს და სხვა. საჯარო მოსამსახურე მომდევნო მოდულის შერჩევას შეძლებს მხოლოდ წინა მოდულის გავლის შემდეგ.
ელექტრონული კურსის სასწავლო ნაწილის გავლის შემდეგ, საჯარო მოსამსახურე გადადის კურსის საგამოცდო ნაწილზე. საგამოცდო ნაწილი შედგება ტესტური დავალებებისაგან, რომელიც შეამოწმებს ელექტრონული კურსის სასწავლო ნაწილის გავლისას მიღებულ ცოდნას. თითოეული მოდულის საგამოცდო ნაწილის მინიმალური გადასალახი ბარიერი არის 60%.
ელექტრონული კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გაიცემა თითოეულ მოდულში დასმული კითხვების მინიმუმ 60%-ზე სწორი პასუხების შემთხვევაში.
სასწავლო მოდულები

ელექტრონული კურსის სასწავლო ნაწილი შედგება 5 თემატური მოდულისაგან. თითოეული თემატური მოდული დატვირთულია როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მაგალითებით, ასევე, არაეთიკური შემთხვევების მაგალითებით, რომელთა წინაშეც შესაძლოა დადგეს საჯარო მოსამსახურე ყოველდღიური საქმიანობისას.

328
მომხმარებელთა
რაოდენობა
71
სერტიფიცირებულთა
რაოდენობა
ჩვენი პარტნიორები
დამატებითი ინფორმაციისთვის